Skip to content

Medlemsliste

Forummets medlemsliste har indtil videre kun bestået af mailadresser, men vi kunne godt tænke os at siden her blev brugt til at vise, hvem forummets medlemmer egentlig er. Nedenstående liste er derfor ikke komplet, og vi vil gerne opfordre alle til at bruge formularen her og indsende en kort beskrivelse med navn, uddannelse, ansættelsessted, interesseområder og kontaktoplysninger. Man vælger naturligvis selv vælger hvor lidt eller hvor meget, man har lyst til at skrive, og man kan også sagtens nøjes med at stå på selve maillisten.

Karin Almbladh

Fil. dr Semitiska språk
(Uppsala) Pensionerad


Interesseområder: Sindbad den vise/Sju vise mästare.


Karin.Almbladh@lingfil.uu.se

 

Kamilla Aslaksen

Ph.d.-student
Høyskolen i Oslo og Akershus


Interesseområder: Bokhistorie, materialitet, bokmarked 1800-tall


kamilla.aslaksen@hioa.no

 

Merete Geert Andersen

Forsker (emerita), cand. theol.


Interesseområder: Jeg er cand. theol. fra KU 1974, men har siden da (efter tre års studieophold i Paris, England, Oslo og Uppsala-Stockholm) arbejdet med middelalderlige håndskrifter og tryk, især de liturgiske håndskrifter og tidlige tryk fra dansk middelalder. Som kirkehistoriker er jeg især interesseret i ærkebiskop Absalons liturgireform fra 1187. Jeg har skrevet om hagiografi, martyrologier, klostervæsen, kalendere og om håndskrifter, bl.a. om Nordens ældste komplette bog “Dalbybogen”, og om tidlige trykte liturgiske bøger samt udgivet to bøger, den ene er et inventar over fragmenter i DKB (tils. med J. Raasted) og den anden en katalog over AM Accessoria. De latinske fragmenter (dvs. fragmenter fra Island).
Jeg er især interesseret i middelalderlig palæografi og codicologi samt scriptorier. Også interesseret i bogtrykpresser i Norden i middelalderen. Jeg arbejder på en doktordisputats med titlen “Skrivere og håndskrifter i Lund i det 12. århundrede”, som snart bliver færdig.


geert.andersen@me.com

 

Lena Wienecke Andersen

Ph.d.-studerende
Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet


Interesseområder: Leksikografi, dialektologi, leksikalsk semantik, digitalisering af tekst


wienecke@hum.ku.dk
http://nfi.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=13390

 

Charlotte Appel

Lektor, dr. phil.
Institut for kultur og identitet, Roskilde Universitet


Interesseområder: 1500-, 1600- og 1700-tallets boghistorie, især i Danmark og det øvrige Norden. Jeg har især beskæftiget mig med spørgsmål ang. udbredelse og brug af det trykte medie i det tidligmoderne samfund, herunder emner som undervisning i og udbredelse af læsefærdighed, sammenhæng mellem læsning og skrivning, skriftkultur og mundtlig kultur, forskellige former for bogdistribution samt bøger i privat eje (via studier af bogbestande i skifte-registreringer).
Jeg er særligt interesseret i bogmediet i sammenhæng med reformationens virkningshistorie, herunder den særlige læsekultur, der blev udviklet til og i forlængelse af “katekismens verden”. I forbindelse med et projekt om “Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år” ved DPU, Aarhus Universitet (2010-14), studerer jeg ældre tiders skolebøger i bredeste forstand, dvs. hvilke bøger som blev brugt i forbindelse med undervisningen af børn og unge.


appel@ruc.dk

 

Susanne Beckmann

Fil. mag.
Avd. för bokhistoria, LU


Interesseområder: Läsningens historia; läsesällskap; kvinnan i bokhistorisk forskning


susanne.beckmann@malmo.se

 

Ingemar Bengtson

Fil. kand.


Interesseområder: Bokmarknaden på 1700-talet, speciellt i Lund med omnejd.


Ingemar.bengtson2@gmail.com

 

Karl Berglund

Doktorand
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet


Interesseområder: Litteratursociologi, bokhistoria, modern förlags- och bokmarknad, kriminallitteratur, populärlitteratur. Min avhandling undersöker den svenska deckarboomen utifrån litteratursociologiska, bokhistoriska och förlagsvetenskapliga perspektiv. Glappet mellan kriminallitteraturens bokmarknadsmässigt fasta men litterärt diffusa ramar är en viktig utgångspunkt. Projektet består av tre delstudier. I den första (Deckarboomen under lupp, 2012) analyseras kriminallitteraturens expansion på bokmarknaden utifrån ett statistiskt perspektiv. I den andra (Mordfodral, pågående) studeras vilka betydelser bokomslag, titlar och andra peritexter har för formeringen av genren. I den tredje diskuteras tematiska tendenser och typberättelser genom en läsning av drygt 150 samtida svenska kriminalromaner.


karl.berglund@littvet.uu.se
http://littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_a-j/Karl_Berglund/

 

Hanna Bergman

Editorial Design / Digital Design


Interesseområder: I’m interested in examine how images and videos, alongside text, are being adopted to form new narratives born digital. And charting the birth of visual platforms, new stories which are emerging in a diverse media world.


hannabergman@mail.com
http://www.the-reading-school.dk

 

Lisa Romaeus Bertelman

Bibliotekarie/bokbindare


Interesseområder: Bokhistoria


lisarombe@gmail.com

 

Jens Bjerring-Hansen

Postdoc, ph.d.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab


Interesseområder: Jeg har forsket i forskellige aspekter af 17- og 1800-tallets bogmarked og bogkultur (bl.a. copyright, forfatterforhold og forfatterbegrebets historie). For tiden arbejder jeg med lærdomskulturen i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen 1700-tallet, i høj grad med fokus på bog- og videnshistoriske problemstillinger (bl.a. publiceringsstrategier). Sammen med Torben Jelsbak har jeg udgivet antologien Boghistorie (Aarhus Universitetsforlag, 2010).


jbh@dsl.dk
http://www.dsl.dk

 

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Ph.D.-stipendiat
Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier


Interesseområder: Edisjonshistorie, edisjonsfilologi, bokhistorie


a.m.b.bjorkoy@iln.uio.no

 

Simon Skovgaard Boeck

Postdoc
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet


ss@dsl.dk

 

Svend Bruhns

PhD
Bibliografica


Interesseområder: Bibliografisk teori og metode; citationsindexering.


bibliografica@c.dk
http://bibliografica.dk

 

Lis Byberg

1. amanuensis, dr. art.
Høgskolen i Oslo, avd. JBI


Interesseområder: Min primærinteresse har vært spredning av bøker på 1700-tallet i Norge, sosialt, geografisk og rent praktisk. Hvordan fikk man tak i bøkene, hva leste man og kan man si noe om hvorfor folk leste? Leseferdighet opptar meg.
Nå arbeider jeg med et prosjekt som ser på statens sterke innflytelse på folkebibliotekenes boksamlinger på 1900-tallet. Spesielt er jeg interessert i de forskjellige virkemidlene statens har valgt, siden disse varierer markant fra begynnelsen til slutten av arhundret. Effekten av statens engasjement ute i det enkelte bibliotek opptar meg.


lis.byberg@jbi.hio.no
http://home.hio.no/~lis/

 

Hilde Bøe

Edisjonsfilolog/Cand.philol.
Munch-museet


Interesseområder: Edisjonsfilologi, digital humaniora, bokhistorie, det digitale museum, digitalisering av kulturarv


hildeboee@gmail.com
http://www.munch.museum.no/

 

Karsten Christensen

Cand.phil. i historie, pensioneret specialkonsulent, Københavns Universitet
Domicileret forsker ved Det Kongelige Bibliotek


Interesseområder: Arbejder for tiden især med danske 1500-tals bogbind, men er generelt interesseret i bog- og bibliotekshistorie, herunder traderingen af middelalderlige tekster.


karstenmerete@christensen.mail.dk

 

Svend Bitsch Christensen

Forskningsbibliotekar
Museum Tusculanums Forlag


Interesseområder: Bog- og bibliotekshistorie. Bogbind


svendbc@gmail.com

 

Mats Dahlström

Docent
Inst. för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås


Interesseområder: Bok- och mediehistoria, digital humanities, digitalisering, vetenskaplig textutgivning, textkritik, dokumentarkitektur, elektronisk publicering, dokumentarkeologi, textkodning, medieteori.


mats.dahlstrom@hb.se
http://www.hb.se/wps/portal/research/researchers/mats-dahlstrom

 

Maria Damkjær

Post.doc., ph.d.
Institut for Engelsk, Germansk, Romansk, Københavns Universitet


Interesseområder: Jeg forsker primært i 1800-tallets britiske litteratur, boghistorie og tidsskrifter. Jeg har arbejdet med forskellige formaters forhold til temporalitet (føljetonromaner, føljeton-kogebøger, tidsskrifter og scrapbøger).
Lige nu forsker jeg i forholdet mellem reklame og fiktion i 1800-tallets populær-tidsskrifter og bogmarked, og helt præcis skjult reklame (product placement). Jeg er også interesseret i genremarkørerer, typografi og ‘fyldstof’ i tidsskrifter.


maria.damkjaer@hum.ku.dk
http://engerom.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/264607

 

Rasmus H.C. Dreyer

Ph.d.-stipendiat
Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet


Interesseområder: Jeg arbejder med især den tidlige danske reformation, dens teologi, Hans Tausen, og hertil relaterede emner: derunder det boghistoriske aspekt.


rhd@teol.ku.dk
http://www.teol.ku.dk/afd/akh/ansatte/…

 

Dorthe Duncker

Lektor, ph.d.
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet


Interesseområder: Materialfilologi, digital tekstteori, literacy, grundlaget for sprog- og kommunikationsforskning, integrerende sprogforskning.


duncker@hum.ku.dk
http://langtic.inss.ku.dk/; http://duds.nordisk.ku.dk/

 

Rolf E. DuRietz

Pensionär
Center for Bibliographical Studies, Uppsala


Interesseområder: Bibliografi, särskilt analytisk b. och editionologi, i betydelsen forskning om editioner av tryckta böcker och deras inbördes släktskap. Specialintressen inom detta område: Nyemissioner, parallellemissioner, köparemissioner, provisorieemissioner, särtrycksimpressioner/emissioner, kollektivimpressioner/emissioner. Har under de senaste sextio åren publicerat resultat på dessa områden i ett flertal tidskrifter (Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift, Biblioteksbladet, Papers of the Bibliographical Society of America, Bokvännen, Lychnos, Ethnos m.fl.), i de egna serierna Banksia och Vega, i svenska och italienska festskrifter, i den egna tidskriften Text, Svensk Tidskrift för Bibliografi (grundad 1974), i katalogen Bibliotheca Polynesiana (Oslo 1969), och i den egna i samarbete med Gun-Britt DuRietz sedan 1977 utgivna nationalbibliografin Swedish Imprints 1731-1833 (av vilken vol.100 utkom i februari 2011)


dahlia@comhem.se

 

Marianne Egeland

Førsteamanuensis/dr.philos
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo


Interesseområder: Resepsjonsstudier, den litterære institusjon, forlagshistorie, litteraturformidling (litteraturens mellommenn og -kvinner)


r.m.egeland@iln.uio.no
http://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/mariaege/index.html

 

Anne Eidsfeldt

Forskningsbibliotekar, Cand. philol.
Nasjonalbiblioteket (Norge)


Interesseområder: Bokhistorie i Norge i tidlig nytid og på 1800-tallet. Har spesiell interesse for bøkers materialitet sett i lys av bokmarkedet (produsent-leser), inkludert bokbind (både bindets konstruksjon og omslag).


anne.eidsfeldt@nb.no
http://www.nb.no

 

Lars Ekholm

Konstnär


Interesseområder: Jakt i text och bild


blarsekholm@gmail.com
http://www.larsekholm.com

 

Jens Eriksson

Doktorand
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet


Interesseområder: Upphovsrätt, kopiering, eftertryck.


Jens.Eriksson@idehist.uu.se

 

Morten Fink-Jensen

Lektor, ph.d.
Det Kongelige Bibliotek


Interesseområder: Kultur- og lærdomshistorie, herunder boghistorie, i perioden 1500-1800.


mofj@kb.dk
http://www.mortenfink.dk/

 

Nan Gerdes

Ph.d.-studerende
Københavns Universitet


Interesseområder: Mine interesseområder generelt er litteratur- og boghistorie samt genreteori. Mere specifikt arbejder jeg med 1700-tallets Frankrig, illegal litteratur og pamfletlitteratur.


nangerdes@hum.ku.dk

 

Agathe M. Hahn

PhD-studerende
Københavns Universitet


Interesseområder: Middelalderens kultur- og litteraturhistorie, manuskriptstudier, palæografi, editionsfilologi, lærdomslitteratur, musikvidenskab: forskning i tidlig musik.


hahn@hum.ku.dk
http://www.agathehahn.net/

 

Fredrik Hammar

MSc., Doktorand i bokhistoria
Inst för kulturvetenskaper Avd för Bokhistoria och ABM, Lund universitet


Interesseområder: Bokhistoria – 1700-1800-talens bokproduktion och bokmarknad.


cf.hammar@gmail.com

 

Lars Handesten

Lektor/ph.d.
Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier


Interesseområder: Aktuel boghistorie. Bestsellernes litteratur- og kulturhistorie i de seneste 50 år.


handesten@litcul.sdu.dk

 

Anne Mette Hansen

Adjunkt, ph.d.
Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet


Interesseområder: Materialfilologi, editionsfilologi – herunder digital udgivelse og tekstmærkning, filologiens encyklopædi, boghistorie, især (sen)middelalderlige brugstekster, fx bønnebøger.


amh@hum.ku.dk
http://nfi.ku.dk/; http://langtic.inss.ku.dk/

 

Henning Hansen

Doktorand
Universitetet i Tromsø, Institutt for Historie og Religionsvitenskap


Interesseområder: Bokmarknaden och bokläsarna i Skandinavien under det moderna genombrottet (ca 1860-1900) med fokus på Ibsen och Strindberg (avhandlingsarbete). Även intresserad av läsesällskap, förlagshistoria, kommersiella och offentliga lånebibliotek, distanshandel inom bokmarknaden och antikvariatshistoria samt betydelsen av bokens materialitet och produktion för dess mottagande och användande.


hha119@post.uit.no
http://www.henninghansen.se

 

Jens Jørgen Hansen

Bogtrykker
Workshop for Letterpress Printing & Type Studies, Holsted


Interesseområder: Min hovedinteresse er bogtrykkunstens sats- og tryktekniske udvikling med særligt fokus på spændingsfeltet mellem håndværk og industri samt danske leverandører. Dertil kommer en stor interesse for udviklingen og fremstillingen af specielt blyskrifterne fra Gutenbergs opfindelse af håndstøbeapparatet til nutidens specialskæringer og udgivelser.
Foruden den tekniske tilgang til bogtrykket arbejder jeg målrettet på formidling af sortekunstens magiske verden. Jeg er således tilknyttet Det kgl. Danske Kunstakademis designskole som leder af deres nyligt etablerede letterpress-værksted, der bl.a. har til hensigt at give de studerende et teknisk/historisk fundament i forhold til deres daglige digitale arbejde. Desuden løser jeg forskellige formidlings, kurator- og konsulentopgaver for eller i samarbejde med museer, foreninger etc. vedr. etablering og afvikling af letterpress workshops – fx Nffb, Designskolen i Kolding, Nationalmuseet, Mediemuseet, Fyns Grafiske Værksted etc.
Gott grüß die Kunst


bogtryk@hansen.mail.dk
http://www.flickr.com/photos/bogtrykkeren/
http://www.letterpress.dk

 

Per Hofman Hansen

Pens. bibliotekar


Interesseområder: Boghistorie i bred almindelighed, men især bogtryk- og typografihistorie har min interesse. Skrev i 1972 speciale om Viborgs bogtrykkerier indtil 1838, udgav senere C.F. Wadskiærs Bogtrykker-Konstens Historie (1738/1982), i 1984 sammen med Jens Vellev: Christen Erichsøn: Viborg Byes Beskrivelse (1727) og i 1986 sammen med Jens Vellev og Allan Karker: Hans Tausen og Hans Vingaard : reformator og bogtrykker i Viborg.
I 1989 Andre bøger. Kunstnernes bøger. (Bogvennen 1989). Af Bodil Damgård. Redaktion: Per Hofman Hansen, Anne Rohweder, Asger Schnack. Forening for Boghaandværk : Randers Kunstmuseum. I en årrække censor i boghistorie og informationsvidenskab ved Danmarks Biblioteksskole.
Udgivelser i øvrigt: http://www.aldus.dk/publikationer.html


perhofman@gmail.com
http://www.aldus.dk

 

Gunnel Hedberg

Bibliotekarie, fil. kand., doktorand i bokhistoria
Inst för kulturvetenskaper Avd för Bokhistoria, Lund


Interesseområder: Stentryckets historia i Sverige. Publicerat bl.a.:
– Kromolitografiens uppkomst och Salmsons epilog i Sverige, in: Bokhistorier. Studier tillägnade Per S Ridderstad. Lund 2007
– “…därvid användande enbart kvinnliga arbetare”. Om Louise Söderqvist-Flodin, Sveriges första kvinna med eget utgivningabevis, in: Biblis 2009:4
– Forssell direxit. Under hovgravörens överinseende, in: Biblis 2010:4


gh@ihe.se

 

Johan Heinsen

Ph.d.-stipendiat
Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet


Interesseområder: Rejselitteratur, rejsebøger og rejsemanualer


heinsen@cgs.aau.dk

 

Paula Henrikson

Docent
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala


Paula.Henrikson@littvet.uu.se
http://www.littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_a-j/paula_henrikson/

 

Rolf Holm

Pol.mag.
Bokhistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet


Interesseområder: Bokens betydelse för vetenskaplig resultatspridning under 1800-talet.


rolf.gholm@gmail.com

 

Grete Horsbøl

Stud.mag i litteraturvidenskab
Københavns Universitet


grete.horsboel@gmail.com

 

Henrik Horstbøll

Professor
Bokhistoria, Lunds Universitet


Interesseområder: Boghistorie – generelt; men jeg arbejder specielt med vilkårene for 1700-1800-tallets bogproduktion og bogmarked. Den digitale kommunikationsrevolutions betydning for bogproduktion og bogmarked er et nyt interesseområde.


Henrik.Horstboll@kultur.lu.se
http://www.kultur.lu.se/utbildning/bokhistoria

 

Vilborg Stubseid Hovet

Cand.philol, dr.art.


Interesseområder: Illustrert skjønnlitteratur


vilborg.hovet@gmail.com

 

Hege Stensrud Høsøien

Forskningsbibliotekar – seksjonsleder
Nasjonalbiblioteket, Norge


Interesseområder: Bibliografi, bokhistorie.


Hege.hosoien@nb.no

 

Niels Jacobsen

Selvstændig


Interesseområder: Digitalisering, Data analyse, Øget værdi af data via XML, RDF, Link-teknologi, Bogproduktion.


niels@bit2media.dk

 

Pernille Schelthauer Jacobsen

Mag. Art i kunsthistorie


Interesseområder: Visuel propaganda under den tyske reformation


pernilleschelthauer@gmail.com

 

Roger Jacobsson

Universitetslektor, fil.dr
Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, Sverige


Interesseområder: Forskningsmässigt är jag verksam inom ett bokhistoriskt fält som internationellt går under beteckningen ”Print Culture” (Tryckkultur). I bok- och mediehistoriska sammanhang har detta begrepp använts som en sammanhållande definition för de genomgripande förändringar som människor och samhällsliv omfattats av – såväl socialt, ekonomiskt som kulturellt – i samband med tillkomsten och utvecklingen av ny teknik för att trycka och mångfaldiga text. Jag har också intresserat mig för att teoretiskt och metodiskt diskutera hur man kan ta sig an frågor som rör bokhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap ur ett vidare perspektiv. Syftet har varit att försöka exemplifiera forskningsfältets spännvidd och dynamik och att peka på olika forskningsinriktningar och olika forskningsstrategier. Se bl.a. mina arbeten ”Bokhistoriska Perspektiv” (1996), På bokhistoriskt vis: Ouvertyrer och utblickar (1998), ”Medierad kulturforskning: Texten – kod och innebörd” (2000), samt Medierad kultur: Bokhistorisk kulturforskning – kommunikation och innebörder (2001), och min avhandling Typographic Man (2009).


roger.jacobsson@kultmed.umu.se
http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/roger-jacobsson

 

Jesper Jakobsen

Ph.d.-stipendiat
Saxo Instituttet, Københavns Universitet


Interesseområder: Censur, bogforbud og trykkefrihedsspørgsmål i 17- og 1800-tallet. Jeg skriver på en afhandling om censur og bogforbud i Danmark 1737-1799.


zkm962@hum.ku.dk

 

Torben Jelsbak

Adjunkt
Institut for Kultur og Identitet, RUC


Interesseområder: De lange linier (la longue durée) i bog- og mediehistorien, presse- og tidsskriftshistorie, “materiel” filologi og hermeutik, tekst- og litteratursociologi, det 20. århundredes avantgardebevægelser (futurisme, ekspressionisme, dadaisme osv.), forholdet mellem litteratur og populærkultur.


jelsbak@ruc.dk
http://www.ruc.dk/institutter/cuid/

 

Ida Johannessen

Cand. mag. i dansk
Københavns Universitet


Interesseområder: Bogdesign, særligt omslag. Bøger og nostalgi. Bøgers evne til at skabe nærvær.


ida_joh85@hotmail.com

 

Patrick Arendal Johansen

Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet


patrickarendal@gmail.com

 

Charlie Järpvall

Doktorand
Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet


Interesseområder: Pappersformat, kontorsteknik, kontorshistoria, mediehistoria.


charlie.jarpvall@kom.lu.se
http://www.kom.lu.se/person/CharlieJarpvall

 

Mette Humle Jørgensen

Konserveringsteknikker
Nationalmuseet


Interesseområder: Bogbinding, historie og konservering. Udlært bogbinder fra Rigsarkivet i København og senere grafisk konserveringsteknikker fra Det Kongelige Kunstakademis Konservatorskole.


mette.humle@natmus.dk

 

Steffen Knak-Nielsen

Ass. fagleder
Det Informationsvidenskabelige Institut


Interesseområder: Bogens historie generelt, grafisk design, leksivisuel kommunikation, visuel kultur, og vidensmedier (som et område under udvikling)


skn@iva.dk

 

Johnny Kondrup

Professor, dr.phil.
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet


Interesseområder: Editionsfilologi, Editionshistorie (især projektet “Dansk Editionshistorie”), Elektronisk udgivelse (specielt projekterne “Grundtvigs værker” og “Søren Kierkegaards Skrifter”), Tekstvidenskab (Textual Scholarship), Nordisk litteraturhistorie


kondrup@hum.ku.dk

 

Thomas Hvid Kromann

Forsker, ph.d.
Det Kongelige Bibliotek


Interesseområder: Avantgardernes skrifter; kunstnerbøger; forfatterarkiver


thomas.hvid.kromann@gmail.com

 

Karsten Kynde

Datalog, cand.scient.


Interesseområder: Digital udgivelse.


karsten@kynde.dk

 

Mikael Lagerborg

Bibliotekar
Høgskolen i Vestfold


Interesseområder: Arktis, polarhistorie, eldre kart, vitenskapshistorie, ornitologi.


mikael.lagerborg@hive.no

 

Anna Lantz

Assistant Curator
Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet


anna.lantz@ki.se

 

Poul Steen Larsen

Pens. fagleder for Bogvæsen, bogproduktion, bogdistribution og boghistorie
Danmarks Biblioteksskole (IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi)


Interesseområder: Trykte bøgers rolle i lærdomshistorien. Bøgers grafiske, typografiske og iøvrigt udstyrsmæssige særkender gennem tiderne. Blandt særinteresserne: 17- til 1900-tallets grafisk-tekniske illustrationshistorie. Europæisk skrifthistorie siden ca. 1800. Englands boghistorie. Samspillet mellem tekst og boggrafisk udstyr.


psl@psl.dk
http://www.psl.dk

 

Randi Larsen

Mag.Art Nordisk Litteratur


Interesseområder: Nordisk litteratur; Norsk, dansk, svensk, færøsk og islandsk.


lara20@telia.com

 

Bente Lavold

Forskningsbibliotekar, historie og teologi
Nasjonalbiblioteket i Norge


Interesseområder: Illustrasjoner, forholdet mellom bilder og tekst


bente.lavold@nb.no

 

Ulrik Lehrmann

Lektor
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet


Interesseområder: Bogmarkedet generelt. Læse- og mediekulturer 1860-1920


lehrmann@sdu.dk

 

Thore Lie

Seniorredaktør, dr. scient.
Gyldendal Akademisk


Interesseområder: Bokhistorie generelt. Vitenskapshistorie


thore.lie@gyldendal.no

Ole Lund

Førsteamanuensis / PhD
Institutt for design, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU


Interesseområder: Typografi, tekstteori, typografihistorie, grafisk design, informasjonsdesign.


olelun@ntnu.no

 

Kristina Lundblad

Filosofie doktor i bokhistoria. Forskare och lärare
Bokhistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet


Interesseområder: Materialitetens betydelse för den mänskliga kommunikationen och uppfattningen av verk och texter, formens betydelse för det vi kallar innehåll, samt frågor om värde och värdering och hur olika sätt att värdera böcker och andra dokument hänger samman med dokumentens teknik, material och form. Jag är också upptagen av frågan om hur olika medier omsätter relationen mellan tid och rum på skilda sätt. Efter att ha ägnat mig åt 1800-talets bokmarknad och bokband, i synnerhet förlagsbandet och dess betydelse och relation till moderniteten, arbetar jag nu vidare med mer samtida frågor om bokens ontologi (såväl den tryckta som e-boken) och kulturella funktion, med ett historiskt perspektiv. Jag undervisar främst inom fälten europeisk bokmarknadshistoria, grafisk teknik, typografi och materialitetskulturella frågor.


kristina.lundblad@kultur.lu.se
http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=KristinaLundblad

 

John Lykkegaard

Journalist/forlægger
Forlaget Mine Erindringer


jl@mine-erindringer.dk
http://www.mine-erindringer.dk

 

Sanne Mendel

Bibliotekar DB og stud. Cand. Scient. Bibl.
Det Informationsvidenskabelige Akademi


Interesseområder: E-bøger, boghistorie, biblioteksudvikling, mediekultur og kulturhistorie.


sanne.privat@gmail.com

 

Ljubica Miocevic

Doktorand i litteraturvetenskap
Inst. för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet


lmi@littvet.su.se
http://www.littide.su.se/om-oss/kontakt/presentationer-medarbetare/ljubica-mio-evi-1.17704

 

Emma Hagström Molin

Doktorand
Idéhistoria/Forskarskolan i Kulturhistoriska studier SU


Interesseområder: Jag antogs som doktorand vid Stockholms universitet 2010 och skriver en avhandling om arkiv och bibliotek som krigsbyten i 1600-talets Sverige. Att ta krigsbyten var i enighet med tidens sed, och svenskarnas stora rov från 1620-talet och framåt har tolkats som en ytterst medveten kulturpolitisk handling. Min huvudfråga rör vilka funktioner som dessa krigsbyten fyllde när de väl kommit till sina nya ägare, institutioner och privatbibliotek, i Sverige. Annorlunda uttryck: hur använde man materialet? Min ambition är att sätta föremålen och dess materialitet i fokus och undersöka dess betydelser för 1600-talets politiska kultur. För enkelhetens skull kan man tänka sig två huvudsakliga användningsområden, där det första rör en praktisk användning av bytena. En bok kunde läsas och en arkivhandling citeras. Den andra användningen däremot rör krigsbytets symboliska funktioner, kopplade till föremålets materialitet, ägarens identitet och mentalitet, och blir därmed mer svårgripbart. Tillskrevs krigsbytena nya betydelser som föremål hos sin nye ägare? Hur påverkade krigsbytena den nye ägarens identitet? Var dessa krigsbyten viktiga byggstenar i konstruktionen av en svensk stormaktsidentitet? För närvarande är undersökningen avgränsad till tre fallstudier: Tyska Ordens livländska herrmästararkiv som togs i Mitau (Jelgava) 1621 och som hamnade i Riksarkivet; biblioteksrov i Preussen 1626, i synnerhet tagandet av det stora Jesuitbiblioteket i Braunsberg (Braniewo); och slutligen krigsbytesarkivalier och krigsbytesböcker i Skoklostersamlingen i Riksarkivet och i Wrangelbiblioteket på Skokloster.


emma.hagstrom.molin@idehist.su.se
http://www.fokult.su.se

 

Ragnheiður Mósesdóttir

Forskningsbibliotekar, cand.mag.
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet


mosesdt@hum.ku.dk

 

Kira Moss

Cand. mag. i moderne kultur/litteraturvidenskab


Interesseområder: Bogbindets historie og bogbindet i samspil med og som udtryk for kulturhistorien, strækkende sig fra de rigtig gamle til de helt moderne. Den analoge bogs fysiske tilstedeværelse, bl.a. i forhold til den digitale. Sammenhængen mellem illustration og tekst. Russisk avant-garde-litteratur i begyndelsen af det 20. årh. Antikke kort. I øvrigt nørder jeg bøger om nordlys og videnskabshistorie.


kiramoss@hotmail.com

 

Sarah Mygind

Specialestuderende
Litteraturhistorie, Aarhus Universitet


Sarahmygind@gmail.com

 

Klaus Nielsen

Ph.d., Udgaveleder
Grundtvigs Værker, Aarhus Universitet


Interesseområder: Litteraturteori, editionsfilologi, digital tekstteori og ebøger, paratekst og materialitet, lyd (lydanalyse, lydbøger, lydhistorie), Per Højholt og Gittes monologer, Martin A. Hansen og Løgneren, N.F.S. Grundtvigs forfatterskab.


teoklausn@cas.au.dk
http://klausnielsenphd.wordpress.com
http://www.grundtvigsværker.dk

 

Lea Niskanen

FD
ABM och bokhistoria, Lunds universitet


Interesseområder: Min bakgrund: filologi och litteraturvetenskap (Helsingfors), bokhistoria (Lund). Bibliotekarie. Bokhistoriker, intresserad av bokens alla aspekter (“History is ourselves”, Kenneth Clark). Vår relation till boken (läsningens kognitiva bemärkelser, kulturhistoriska sammanhang, receptionen: tolkning, kritik, översättningar). Intresseområden: boken i världen och bokens värld.


lea.niskanen@telia.com

 

Eva Nylander

1:e bibliotekarie
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet


Interesseområder: Bokhistoria generellt, biblioteks- och samlingshistoria, handskriftens historia samt paleografi.


Eva.Nylander@ub.lu.se
http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=EvaNylander

 

Caroline Nyvang

Ph.d.-studerende
SAXO-Instituttet, Københavns Universitet


Interesseområder: Kogebøger; copyright; plagiat


caobao@gmail.com
http://saxo.ku.dk/ansatte/profil/?id=203790

 

Aina Nøding

Postdoktor
Universitetet i Oslo


Interesseområder: Bokens materialitet og litterær tolkning; litteratur i pressen/periodika; lesningshistorie; sensur og trykkefrihet


aina.noding@iakh.uio.no
http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/ainano/

 

Tonny Aagaard Olesen

Projektforsker, Ph.d.
CBS


Interesseområder: Særligt 1700- og 1800-tallet: Hermeneutik, herunder litteratur, filosofi, jura og teologi. Nordisk æstetikhistorie.


Tonny.Aagaard.Olesen@gmail.com

 

Ole V.G. Olesen-Bagneux

Ph.d.-stipendiat / cand.scient.bibl
IVA, Institut Øst


Interesseområder: Hukommelsesteori, kulturarv.


ogo@iva.dk
http://pure.iva.dk/en/persons/ole-olesenbagneux(5e8fcbb9-4388-4f47-9c16-eb9d7f0560d8).html

 

Sune Nilaus Olsen

Cand. mag. i historie
Københavns Universitet


Interesseområder: Udover boghistorie er det synet på og anvendelsen af offentlighed og trykkefrihed i Danmark i perioden 1770-1848 (særligt i perioden 1770-1799).


snolsen5@gmail.com

 

Simon Karel Bering Papousek

cand.mag Historie / Kultur- og Sprogmødestudier
Forsvarets Bibliotek


Interesseområder: Boghistorie Bibliotekshistorie Middelalder Renæssance Barok Oplysningstid Romantisme Industrialisme Kulturhistorie


sibepa@gmail.com

 

Vibeke A. Pedersen

Editionsfilolog, ph.d.
Grundtvigs værker, Aarhus Universitet


Interesseområder: Folkeviser, 1500- og 1600-tallets fag- og skønlitteratur, folkevisernes receptionshistorie, digitalisering af kulturarv.


vap@teo.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/vap@teo.au.dk

 

Bernadette Preben-Hansen

Cand. mag.


Interesseområder: Jeg er cand. mag. i latinsk middelalderfilologi fra Institut for græsk og latin, Københavns Universitet. 1999-2002 var jeg ph. d. stipendiat (middelalderfilosofi, Johannes Buridans kvæstioner til Aristoteles’ Fysik) ved Groningen Universitet, Nederlandene, men da jeg ved Københavns Universitet (grundet en personsag) p. t. ingen reel mulighed har for at afslutte min ph. d. til forsvar, har jeg igennem 2000’erne oparbejdet et nyt forskningsprojekt om Dansk krigsfangehjælp under 1. Verdenskrig. Jeg glæder mig dog til atter at kunne arbejde med Aristoteles, middelalderfilosofien og europæiske håndskrifttraditioner i løbet af 2012.


b.preben@gmail.com
http://www.preben.nl

 

Birgitte Beck Pristed

Ph.d.-studerende
FTSK Russisch, Johannes Gutenberg-Universität Mainz


Interesseområder: Sovjetisk og postsovjetisk russisk litteratur, bogdesign og bogkultur.


bpristed@students.uni-mainz.de
http://www.russianbookcovers.net

 

Maria Purtoft

Ph.d.-studerende
Universitetet i Tromsø


Interesseområder: Bog- og læsehistorie i 1800-tallets Skandinavien. Jeg interesserer mig især for litteraturens tilblivelseshistorie og overleveringshistorie, bl.a. fordi det rejser en diskussion omkring, hvordan ældre litteratur (med flere udgaver og oplag) bør udgives i dag.
I forbindelse med et projekt (2012-2016) om “Norges litterære stormagtsperiode” er jeg ansat som ph.d.-stipendiat. Jeg beskæftiger mig med udbredelsen og brugen af det moderne gennembruds litteratur, herunder boghandleres, (leje)bibliotekers og læseforeningers roller, og identificering af læseren.


maria.purtoft@uit.no
http://uit.no/ansatte/…

 

Krista Stinne Greve Rasmussen

Ph.d.-stipendiat
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet


Interesseområder: Boghistorie, elektronisk udgivelse og editionsfilologi. Jeg er særligt interesseret i hvordan læsere interagerer med henholdsvis trykte og elektroniske udgaver. Jeg arbejder på et ph.d.-projekt om overgangen fra bogtryk til elektronisk udgivelse af tekstkritiske udgaver. Derudover interesserer jeg mig for, hvordan et værks materialisering påvirker vores reception af det, for eksempel lyriske værkers forskellige fremtrædelsesformer og den betydning det har for værkanalysen.


ksgr@hum.ku.dk
http://inss.ku.dk/

 

Gunhild Reiby

Bibliotekar
Lillehammer museum


Interesseområder: Jeg holder på med en master i Digital kommunikasjon og kultur ved Høgskolen i Hedmark, samt leser bokhistoriekurs i Lund på distans.


gotello@gmail.com

 

Anna-Maria Rimm

Fil.dr., forskare
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet


Interesseområder: 1700-tal, bokhistoria, svensk och internationell bokmarknadshistoria, förlagshistoria, genusforskning, litteratursociologi


anna-maria.rimm@littvet.uu.se
http://www.littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_k-r/anna-maria_rimm/

 

Robert W. Rix

Ph.d., lektor
Aalborg Universitet


Interesseområder: Engelsk litteratur som digital kultur, især 18. og 19. århundrede.


rwix@hotmail.com

 

Thomas Rydén

Forskare/ FD
Bokhistoria, Lunds universitet


Interesseområder: Disputerade 2001 på en avhandling i konstvetenskap om det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet (Det Konglige Bibliotek, GKS 10 Fol), och har sedan dess arbetat med olika projekt om illuminerade handskrifter i svenska samlingar och på Vatikanbiblioteket. Har också skrivit om Lunds domkyrkas byggnadshistoria och om medeltida ikonografi. Undervisar i bokhistoria huvudsakligen om illustrationer. Bland pågående projekt kan nämnas en monografi över Lunds domkyrkas medeltida handskrifter, en historisk studie av ärkebiskop Eskils verksamhet i Frankrike och en studie av bokens och skriftens betydelse i Zhang Huans performanceverk.


thomas.ryden@kultur.lu.se
http://www.kultur.lu.se

 

Freke Räihä

Fil. kand. Litterärt skapande, Masterstudent ABM
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet


Interesseområder: Författarrollen, den digitala bokens skiftande materialitet etc.


son.of.lilith@hotmail.com
http://frekeraiha.se

 

David Hasberg Schmidt

Kandidatstuderende i litteraturvidenskab
Københavns Universitet


Interesseområder: Oplysningslitteratur- og filosofi (især Diderot) – Tidlig tysk romantik – Filhellenisme og orientalisme – Litteratursociologi – Boghistorie


davidhasberg@hotmail.com

 

Maria Simonsen

Doktorand
Bokhistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet


Interesseområder: Arbejdstitlen på mit afhandlingsprojekt er ”Dannelse og Marked. Et studie af nordiske opslagsværker ved århundredskiftet 1900”. Projektet har til formål at klarlægge processerne bag Nordisk familjebok og Salmonsens Konversationsleksikon; fra produktion, distribution til cirkulation. Undersøgelsen begynder ved slutningen af 1870erne og strækker sig frem til 1950erne, med særligt fokus på perioden 1900-1940. Ud over undersøgelsen af nordiske opslagsværker, indgår også forlags- og dannelseshistorie.
Et andet område som har min opmærksomhed er Antikvariatshistorie.


Maria.Simonsen@kultur.lu.se
http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=MariaSimonsen

 

Laura Skouvig

Lektor, Ph.d.
Det informationsvidenskabelige Akademi (IVA)


Interesseområder: Bibliotekshistorie – tidligt 1900-tal med fokus på folkebiblioteker. Derudover generel bibliotekshistorie, boghistorie og informationshistorie, hvoraf sidstnævnte er et nyt forskningsfelt,men pt. med fokus på oplysningstiden.


ls@iva.dk
http://www.iva.dk/ls

 

Bjørg Dale Spørck

Dr. art.
Nasjonalbiblioteket (Norge)


b.d.sporck@nb.no

 

Beeke Stegmann

Ph.d.-stipendiat
Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet


Interesseområder: Materialfilologi og editionsfilologi; især vestnordiske håndskrifter, manuskripttraditionen i 1600- og 1700-tallet, digital tekstopmærkning og editioner.


rns803@hum.ku.dk

 

Ann Steiner

Forskare
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet


Interesseområder: Jag har framför allt forskat kring bokmarknadens utveckling under 1900-talet och det tidiga 2000-talet. Bokförsäljningssystem, förlagsverksamhet, distribution samt bokens och textens förhållande till digital teknologi är exempel på forskning som jag har bedrivit och kommer att fortsätta med.


ann.steiner@litt.lu.se
http://www.sol.lu.se/person/AnnSteiner

 

Arina Stoenescu

PhD candidate
Typography & Graphic Communication,
University of Reading


Interesseområder: I am interested in the area of typography and politics and how typography can serve ideology. My focus lies in the use of sans serif in Romanian newspapers between 1930-1990 as well as the use of cyrillic writing system in republic of Moldova during the mentioned communist period. Further more I want to study the way typography operates within visual rhetoric.


a.e.stoenescu@pgr.reading.ac.uk

 

Helena Strömquist

FD, projektledare ProBok: bokband
Universitetsbiblioteket, Lund


Interesseområder: Bokhistoria, särskilt bokbandets form, funktion och genrer. Bokmarknad och läsning, särskilt barns, kvinnors och breda folklagers bokinnehav och konsumtion av böcker. Grafiska tekniker och materialbibliografi med inriktning på dokumentation och digitalisering av kulturarv. För närvarande arbete i ProBok-projektet: www.probok.se


Helena.Stromquist@ub.lu.se
http://www.ub.lu.se/projekt/probok

 

Louise Svanholm

Magister Litteratruvidenskab


Interesseområder: Bogmarkedet, Bogens materialitet, Litteraturen som vare, Bogens design, Bestsellers.


louise.svanholm@mail.dk

 

Petra Söderlund

Docent i litteraturvetenskap
Svenska Vitterhetssamfundet och
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet


Interesseområder: Förlagshistoria (i synnerhet 1800-tal), läsforskning, textkritik, digital utgivning


petra.soderlund@littvet.uu.se

 

Niels Grotum Sørensen

Ph.d.-stipendiat
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet


Interesseområder: Ludvig Holbergs skrifter; klassisk filologi og filologiens historie, herunder antikkens litterære kultur; digital tekstudgivelse.


grotum@hum.ku.dk

 

Anders Toftgaard

Forskningsbibliotekar
Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen og Boghistoriske Samlinger


Interesseområder: Boghistorie fra 1400- til 1700-tallet med særligt henblik på kontakten til de romanske lande. Fransk og italiensk litteraturhistorie vedrørende senmiddelalder og renæssance. Provenienser i Det Kongelige Biblioteks samlinger. Den håndskrevne og den trykte bog. Pamfletter, mazarinader, paskvinader/paskviller, smædeskrifter, burlesk poesi.
Jeg har senest arbejdet med Giacomo Castelvetros (1546-1616) bøger og håndskrifter i Det Kongelige Biblioteks samlinger samt i den forbindelse med interessen for italiensk kultur ved Christian den 4.s hof. For tiden arbejder jeg på et forskningsprojekt om Det Kongelige Biblioteks samling af såkaldte mazarinader, dvs. kritiske og satiriske tryksager fra Fronden (1648-1653).
Tidligere har jeg arbejdet med novellegenrens fødsel i 1300tallets Italien, forholdet mellem sprog og national identitet i renæssancens Italien og Frankrig og forholdet mellem dialog- og essaygenren hos Montaigne og Speroni.


atof@kb.dk
http://www.kb.dk/da/kb/nb/ha/index.html

 

Gunilla Törnvall

Doktorand
Avdelningen för ABM och bokhistoria, Lunds universitet


Interesseområder: I mitt avhandlingsprojekt om botaniska illustrationer kombinerar jag mina intressen för bokhistoria, material och teknik, konsthistoria och vetenskapshistoria. Jag undersöker hur botanister har använt bilder för att kommunicera och informera, och hur dessa bilder har skapats utifrån de givna förutsättningarna vid en viss tid: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, material, trycktekniker och bokmarknad. Jag studerar särskilt utgivningen av botanikprofessorn Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora (1901-1905), som var ett slags nyutgivning av J. W. Palmstruchs Svensk botanik (1802-1843), vilken i sin tur byggde vidare på några utländska floror, bland andra English Botany och Flora Danica. Jag undervisar på olika kurser om bl.a. vetenskapliga illustrationer, pappershistoria, grafiska bildtekniker och bevarandefrågor.


gunilla.tornvall@kultur.lu.se
http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=GunillaTornvall

 

Wolfgang Undorf

Doktor i Biblioteks- och informationsvetenskap. Förste bibliotekarie
Kungliga biblioteket


Interesseområder: Allmän bok- och bibliotekshistoria, inkunabler, tidig modern historia, proveniens- och läsforskning, 1800-tal, kulturtransfer, transnationell kultur- och bokhistoria.
Disputerade 2012 i Berlin med avhandlingen “From Gutenberg to Luther – Transnatinal Print Cultures in Scandinavia 1450-1525”.


wolfgang.undorf@kb.se
http://www.kb.se

 

Rikard Wingård

Fil. dr i litteraturvetenskap / boktryckare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet


Interesseområder: Läsningens historia, manuskriptkultur under tidigmodern tid, folkböcker, boken som meningsbärare, synen på och idéer om boken i ett historiskt perspektiv.
Disputerade 2011 på avhandlingen Att sluta från början: Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik.


rikard.wingard@lir.gu.se
http://www.lir.gu.se/personal/larare-forskare/rikard-wingard/

 

Lisbeth Worsøe-Schmidt

Lektor, mag.art., ph.d.
Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)


Interesseområder: 1700 – nutid: Bogmarked, forfattere, kulturpolitik, kulturteori, litteraturformidling, litteratur- og anden kunststøtte, offentlighed, ophavsret, tidsskrifter.


lws@iva.dk
http://www.iva.dk/lws

 

Peter Zeeberg

Seniorredaktør, ph.d.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab


Interesseområder: Renæssancens latinske litteratur i Danmark og Nordtyskland, ikke mindst ud fra litteratursociologiske og boghistoriske synsvinkler. Har på det boghistoriske felt specielt arbejdet med Henrik Rantzaus bogproduktion og virke som mæcen. Om dette emne har jeg udgivet bibliografien “Heinrich Rantzau. A Bibliography”, København (DSL/C.A. Reitzels Forlag) 2004.


pz@dsl.dk
http://renaessancesprog.dk/praesentation/medarbejdere

 

Niklas Åkerlund

Bibliotekarie
Umeå universitet


niklas.akerlund@umu.se

Reklamer
%d bloggers like this: